Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

W posiadanie Państwa danych osobowych możemy wejść w związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, w tym zwłaszcza, gdy dokonując zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, udostępniliście Państwo spółkom Grupy Smithfield Polska swoje dane osobowe. W związku z tym, jesteśmy zobowiązani wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

Administratorem danych osobowych są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy (dokładny wykaz Współadministratorów znajduje się tutaj). Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie (w zakładce „Ochrona danych osobowych” znajdującej się w sekcji „Informacje Prawne”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak spółki należące do Grupy Smithfield Polska zbierają za pośrednictwem strony internetowej Państwa dane osobowe i zarządzają nimi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: InspektorOD@animex.pl.

W zakresie w jakim strona internetowa korzysta z funkcjonalności lub technologii pochodzących od dostawców zewnętrznych takich jak Google Ireland Ltd., Hotjar Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.  (szczegółowe informacje na ten temat mogą znaleźć Państwo w Polityce Plików cookies dostępnej tutaj), wiąże się to z przekazywaniem danych użytkowników strony do ww. serwisów i w wąskim zakresie przetwarzania jakim jest gromadzenie danych oraz ich transmisja do ww. serwisów, administratorem danych użytkownika strony są wspólnie Współadministratorzy oraz odpowiednio Google Ireland Ltd., Hotjar Ltd. lub Facebook Ireland Ltd. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Ireland Ltd. znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, przez Hotjar Ltd. pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/, zaś przez Facebook Ireland Ltd. pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/update.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Spółki Grupy Smithfield Polska czują się zobowiązane do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk.

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zawsze dbamy o to, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywało się bez istnienia odpowiedniej podstawy prawnej. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji poszczególnych procesów biznesowych. Wdrożyliśmy procedury mające na celu przeciwdziałanie zbieraniu danych nadmiarowych. W sposób bieżący weryfikujemy posiadane przez siebie zbiory, celem usunięcia danych już zbędnych.

Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone przez przypadkowym wyciekiem Państwa danych na zewnątrz, jak również przed atakami hackerskimi. Podejmowane są nieustannie działania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia ich ochrony przed wszelkimi istniejącymi, jak i przyszłymi zagrożeniami. Korzystamy z najnowszych technologii w zakresie ochrony wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych.

Staramy się również w sposób jasny i zrozumiały informować o przysługujących Państwu  prawach oraz wypełniać pozostałe obowiązki informacyjne jakie spoczywają na nas, jako Współadministratorach danych osobowych. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas sprawą priorytetową.

Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, to wówczas możemy nie mieć możliwości nawiązania z Państwem kontaktu, współpracy lub udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania czy zgłoszenia jakościowe. Każdy z formularzy zawiera wskazanie, które dane są niezbędne do ww. celów, a które opcjonalne – ich podanie ułatwi nam udzielenie Państwu odpowiedzi i sprawi, że będzie ona dla Państwa bardziej satysfakcjonująca.
 • Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych następuje tylko w celach określonych w Polityce Prywatności.
 • Państwa dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w minimalnym możliwym zakresie.
 • Zbierając dane osobowe dochowujemy staranności by zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Po wykorzystaniu danych osobowych do celu, w którym zostały zebrane, o ile nie występuje prawny obowiązek ich przechowywania, podejmujemy, w miarę możliwości, działania aby je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.
 • Państwa dane osobowe nie są przez nas sprzedawane innym podmiotom ani ujawniane w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania.

Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres email, i numer telefonu,
 2. Treść Państwa zapytania wysłanego do nas oraz treść dalszej komunikacji z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez wymianę korespondencji lub kontakt telefoniczny,
 3. Dane informatyczne, takie jak np. informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym, rodzaju używanego urządzenia, dane wyszukiwania, data dostępu do strony i długość wizyty na stronie, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,
 4. Informacje o osobach innych niż Państwo, dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli takie  informacje  są  przekazywane  nam bezpośrednio w komunikacji z nami,

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Spółki Grupy Smithfield Polska zbierają Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić wysokiej jakości obsługę klienta, przyspieszyć wzajemną komunikację, zrealizować zgłoszenie, zapewnić bezpieczeństwo konsumentów oraz żywność najwyższej jakości. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach będących prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Współadministratorów:

 1. Bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i prośby, oraz dokonywania oceny i rozstrzygania reklamacji,
 2. Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania w przedmiocie nawiązania współpracy,
 3. Do opracowywania i  udoskonalania  naszych  produktów,  usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszej strony internetowej (w tym zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony na wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu, personalizacji treści na stronie internetowej, prowadzenia analiz statystycznych dotyczących strony, w tym z wykorzystaniem narzędzi pochodzących od dostawców zewnętrznych, a także w celu prowadzenia działań reklamowych i popularyzacji strony oraz profili społecznościowych, do których wtyczki znajdują się na stronie),
 4. Dla potrzeb szkolenia wewnętrznego i zapewniania jakości naszych produktów.

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych, w tym m.in. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez spółki Grupy Smithfield Polska działalności gospodarczej.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez spółki Grupy Smithfield Polska Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: InspektorOD@animex.pl

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mogą Państwo domagać się od nas usunięcia Państwa danych. Prawo to przysługuje, jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez spółki Grupy Smithfield Polska i jednocześnie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
 3. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Jeśli zebrane przez nas dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości, staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w następujących sytuacjach:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie lub
 3. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Mamy świadomość, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dlatego też podejmujemy starania, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony – na przykład stosujemy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, szkolimy pracowników.

Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są uzasadnione środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy odpowiednie standardy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest niestety całkowicie bezpieczne i choć staramy się jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, to nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych osobowych

Spółki Grupy Smithfield Polska udostępniają Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz inne podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

W zakresie związanym z korzystaniem przez stronę z funkcjonalności lub technologii pochodzących od dostawców zewnętrznych takich jak Google Ireland Ltd., Hotjar Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (szczegółowe informacje na ten temat mogą znaleźć Państwo w Polityce Plików cookies dostępnej tutaj), odbiorcą Państwa danych są także odpowiednio Google Ireland Ltd., Hotjar Ltd. lub Facebook Ireland Ltd. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Ireland Ltd. znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, przez Hotjar Ltd. pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/, zaś przez Facebook Ireland Ltd. pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/update.

Udostępnianie danych za granicę

W przypadku, gdy odpowiedź na zadane przez Państwa pytanie zostanie przez nas udzielona drogą e-mail lub w sytuacji gdy, skontaktujecie się Państwo z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres z domeny animex.pl lub agriplus.pl, Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, podjęliśmy następujące środki zabezpieczające:

 • podpisaliśmy ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement);
 • zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do Państwa informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej;
 • dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dodatkowo, w zakresie w jakim spółki Grupy Smithfield Polska korzystają z usług Microsoft, informujemy, że przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące kwestii przekazywania danych poza obszar EOG, wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl.

Z uwagi na korzystanie przez stronę z funkcjonalności lub technologii pochodzących od dostawców zewnętrznych takich jak Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (szczegółowe informacje na ten temat mogą znaleźć Państwo w Polityce Plików cookies dostępnej tutaj) i związaną z tym możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy ww. funkcjonalności lub technologii dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC (spółka matka wobec Google Ireland Ltd.) oraz Facebook (spółka matka wobec Facebook Ireland Ltd.), posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Z kolei informacje zbierane przez Hotjar Ltd. nie opuszczają terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez spółki Grupy Smithfield Polska w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii lub funkcjonalności pochodzących od dostawców zewnętrznych takich jak Google Ireland Ltd., Hotjar Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie i innych technologiach lub funkcjonalnościach pochodzących od dostawców zewnętrznych takich jak Google Ireland Ltd., Hotjar Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. znaleźć można w dokumencie Polityka Plików cookies.

Jak się z nami kontaktować

Wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla osób, których dane przetwarzamy – Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska. Można się z nim skontaktować za pomocą korespondencji kierowanej na adres: ul. Chałubińskiego 8, 00–613 Warszawa lub mailowo, przesyłając wiadomość na adres: InspektorOD@animex.pl oraz InspektorOD@agriplus.pl.

Celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych – Aleksandrę Kowalczyk-Górecką, z którą można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: InspektorOD@animex.pl oraz InspektorOD@agriplus.pl.

Write to us

Would you like to ask us a question? Would you like to send us some feedback?
Contact us
Back to top
0 1 2