Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Komunikat z dnia 26.07.2019

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w ostatnim czasie mogli Państwo otrzymać SPAM kierowany z domeny animex.pl. Prosimy nie odpowiadać na podejrzane e-maile, nie klikać w podane linki i nie przesyłać wiadomości dalej. Prosimy również o wykasowanie takich e-maili. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. W razie konieczności będziemy się kontaktować.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych postępujemy zgodnie z regulacjami europejskimi w zakresie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 

Z poważaniem,

Zespół Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k

Zespół Smithfield Polska Sp. z o.o.

=======================

 

Dear Sir/Madam,

We would like to inform that recently you may have received an SPAM e-mail send from animex.pl domain. Please do not respond to such suspicious e-mails, do not click on the given links and do not forward such suspicious message. Please also delate such e-mail. We are currently working on resolving this situation. If necessary, we will contact you.

Also we would like to inform that in relation to all personal data held by us we proceed in compliance with the European regulations on the protection of personal data (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) ).

 

Faithfully,

Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. Team

Smithfield Polska Sp. z o.o. Team

=======================

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Sie informieren, dass Sie im letzten Zeit eine SPAM-E-Mail vom animex.pl-Domain erhalten könnten. Bitte antworten Sie auf solche verdächtigen E-Mails nicht. Kliken Sie auf den angeziegtne Links nicht. Leiten Sie solche verdächtigen Nachrichten nicht weiter. Bitte löschen Sie auch solche E-Mails. Zur Zeit arbaiten wir stark daran, um diese Situation schenllsmöglich zu lösen. Falls ein solches Bedarf besteht, warden wir mit Ihnen direkten Kontakt aufnehmen.

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass in Bezug auf alle bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, sind die europäischen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten eingehalten (VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)).

Mit freundlichen Grüßen,

Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. Team

Smithfield Polska Sp. z o.o. Team

Wróć na górę
0 1 2