Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

zwane dalej „Porozumieniem”, zawarte 01.06.2020 t. pomiędzy:

 1. Animex Foods spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000471961, NIP: 5272698951, REGON: 146805667 […], zwaną dalej „Animex”,
 2. Smithfield Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000101765, NIP: 5262461294, REGON: 016398958 […], zwaną dalej „Smithfield Polska”,
 3. Agri Plus spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000113478, NIP: 6692271154, REGON: 003828219 […], zwaną dalej „Agri Plus”,
 4. Agri Plus Wielkopolska Spółką Akcyjną z siedzibą w Konarzewie, ul. Stęszewska 1, 62-070 Dopiewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000103850, NIP: 7771022109, REGON: 630361380 […], zwaną dalej „Agri Plus Wielkopolska”,
 5. Ferma Krąplewice spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000074892 NIP: 5591823077, REGON: 092957321 […], zwaną dalej „Fermą Krąplewice”,
 6. „Prima Farms” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000109157, NIP: 7781400062, REGON: 634351148 […], zwaną dalej „Prima Farms”,
 7. Agri Vet spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000247938, NIP: 7792274767, REGON: 300193165 […], zwaną dalej „Agri Vet”,
 8. Animex Kutno spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000654010, nr Regon: 366135080, nr NIP: 7010644317 […], zwaną dalej „Animex Kutno”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub „Współadministratorami”,

o następującej treści:

Preambuła

Zważywszy że:

 1. Smithfield Polska, Animex Foods, Agri Plus, Agri Plus Wielkopolska, Ferma Krąplewice, Prima Farms, Agri Vet, Animex Kutno, są spółkami powiązanymi relacjami kapitałowymi i osobowymi,
 2. począwszy od 1999 r. Strony przyłączają się do grupy kapitałowej Smithfield Foods Incorporated, a to stworzyło możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia oraz informacji na temat światowego rynku mięs, które wykorzystywane są do ciągłego oraz zharmonizowanego rozwoju wszystkich podmiotów z Grupy Smithfield Polska,
 3. będąc częścią globalnej struktury Strony wspólnie budują renomę poprzez innowacyjne myślenie o biznesie oraz inwestycje w technologię, maszyny i wyposażenie zakładów produkcyjnych, dbałość o dobro pracowników,
 4. wspólnym celem Grupy Smithfield Polska jest m.in. rozwijanie takich marek jak: Morliny, Krakus oraz Berlinki, Ełk Mazury, YANO,
 5. fundamentem, na którym opiera się działalność całej Grupy Smithfield Polska, są wartości, leżące u podstaw wszystkich aspektów prowadzonej przez Strony działalności, tj. w szczególności: wytwarzanie żywności bezpiecznej, pożywnej i dobrej jakościowo, bycie cenionym pracodawcą, podnoszenie jakości opieki nad zwierzętami, ochrona środowiska, pozytywny wpływ na społeczności lokalne,
 6. misją całej Grupy Smithfield Polska, jako koncernu, jest bycie godnym zaufania oraz najczęściej wybieranym dostawcą wysokiej jakości polskiego mięsa i wędlin, jak również, aby wytwarzane produkty Animex Foods wyróżniały się znakomitą jakością oraz najwyższym poziomem bezpieczeństwa,
 7. wspólnym obowiązkiem każdej ze spółek należących do Grupy Smithfield Polska jest prowadzenie działalności w sposób uczciwy i rzetelny, podejmowanie decyzji korzystnych dla koncernu jako całości,
 8. we wszelkich decyzjach pracownicy Grupy Smithfield Polska zobowiązani są kierować się interesem i potrzebami całego koncernu,
 9. odzwierciedleniem wspólnych celów i wartości wszystkich podmiotów z Grupy Smithfield Polska jest obowiązujący każdą ze Stron niniejszego Porozumienia Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie,
 10. każdy z podmiotów należących do Grupy Smithfield Polska wykonuje zadania w interesie i na rzecz całej Grupy Smithfield Polska, przy czym:
  1. Animex Foods posiada ubojnie oraz odpowiedzialny jest w ramach Grupy Smithfield Polska m. in. za przetwórstwo mięsa wieprzowego i drobiowego, prowadzenie wylęgarni, produkcję pierza i puchu, jak również sprzedaż i marketing,
  2. Animex Kutno– to podmioty zajmujące się wysoko wyspecjalizowaną obróbką i przetwórstwem mięsa wieprzowego,
  3. Agri Plus odpowiada wraz Prima Farms, Agri Plus Wielkopolska oraz Ferma Krąplewice za rozwój hodowli i chowu trzody chlewnej we własnych fermach oraz przy współpracy z kilkuset rolnikami z całej Polski, a na m.in. potrzeby prowadzonych hodowli, zajmuje się również działalnością paszową i produkcją zbóż,
  4. Agri Vet to spółka zatrudniająca lekarzy weterynarii, wspomagających hodowców współpracujących z Agri Plus,
  5. Smithfield Polska jest podmiotem, którego zadaniem jest integrowanie działalności Grupy Smithfield Polska i koordynowanie strategii odpowiedniej jakości żywca trzody chlewnej, organizowanie zintegrowanych usług z zakresu: IT, zarządzania gotówką, ubezpieczeń, usług księgowych, podatkowych i windykacyjnych, obsługi prawnej, obsługi organów spółek, obsługi inwestycji kapitałowych, obsługi procesów restrukturyzacyjnych, nadzoru właścicielskiego, Compliance, audytu wewnętrznego i public relations,
 11. wszystkie Strony wspólnymi siłami, w uzgodnieniu podejmują działania, aby realizować powyższe cele przy poszanowaniu kluczowych zasad,

a ponadto mając na względzie, iż:

 1. Strony jako część dużego koncernu przetwarzają dane osobowe m.in. swoich pracowników, kandydatów do pracy, dostawców (w tym dostawców trzody chlewnej i dostawców drobiu), producentów zboża i komponentów do pasz, współpracowników, kontrahentów, pośredników, agentów oraz innych podmiotów, z którymi regularnie, bądź w sposób doraźny, nawiązują współpracę, realizując w ramach prowadzonej działalności gospodarczej swoje cele podstawowe, jak i cele całej Grupy Smithfield Polska,
 2. konieczność zapewnienia należytej ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a które przetwarzane są przez Strony wynika nie tylko z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale również wewnętrznych aktów obowiązujących w Grupie Smithfield Polska, a konieczność przestrzegania ww. regulacji stanowi jeden z filarów prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia przez wszystkie spółki z Grupy Smithfield Polska swojej działalności,
 3. z uwagi na zmieniający się stan prawny po dniu 25 maja 2018 r. i wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”),

sankcjonując istniejący stan faktyczny, polegający na przetwarzaniu we wspólnych celach przez Strony danych osobowych wskazanych m.in. w pkt 12 powyżej, jak również fakt wspólnego określania przez te podmioty celów i sposobów ich przetwarzania, Strony zdecydowały się zawrzeć niniejsze Porozumienie.

Zasadniczym celem przedmiotowego Porozumienia jest uregulowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy obowiązków Współadministratorów zarówno w sferze wewnętrznej – względem siebie, w stosunkach zewnętrznych – w relacji do osób, których dane są przetwarzane, jak również wobec organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§1

[Zakres podmiotowy i przedmiotowy Porozumienia]

Zakres podmiotowy Porozumienia

 1. Niniejsze Porozumienie dotyczy wyłącznie podmiotów je zawierających, a wchodzących w skład Grupy Smithfield Polska, tj.: Smithfield Polska, Animex Foods, Agri Plus, Agri Plus Wielkopolska, Ferma Krąplewice, Prima Farms, Agri Vet, Animex Kutno, które wspólnie, w sposób pluralistyczny, określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, znajdujących się w ich posiadaniu.
 2. Strony zgodnie oświadczają i zapewniają, że dokonywany podział zadań i obowiązków między Współadministratorami nie prowadzi ani też nie będzie prowadził do pozbawienia któregokolwiek ze Współadministratorów realnej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, w których posiadaniu znajdują się poszczególni Współadministratorzy, a co za tym idzie, przedmiotowe Porozumienie nie może być rozumiane jako powierzenie przetwarzania całości bądź nawet części danych objętych Porozumieniem, któremukolwiek z podmiotów wchodzących w skład Grupy Smithfield Polska.
 3. Strony ustalają, że każda ze Stron przedmiotowego Porozumienia, wskazana w ust. 1 powyżej, jest na równi uprawniona z pozostałymi do współdecydowania o celach i sposobach przetwarzania danych objętych Porozumieniem.
 4. Podstawą prawną umożliwiającą zawarcie niniejszego Porozumienia jest art. 26 RODO.

Zakres przedmiotowy Porozumienia

 1. Przedmiotem Porozumienia jest:
  • wspólne określenie celów i sposobów przetwarzania danych przez Współadministratorów,
  • podział zadań oraz określenie zasad odpowiedzialności poszczególnych Współadministratorów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z RODO, w tym określenie wzajemnych relacji poszczególnych Stron Porozumienia względem siebie, względem osób, których dane są przetwarzane oraz względem organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • określenie obowiązków Współadministratorów w zakresie udostępniania zasadniczej treści uzgodnień wynikających z niniejszego Porozumienia osobom, których dane dotyczą,
  • określenie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
  • stworzenie organizacyjnych, proceduralnych oraz technicznych rozwiązań dla wspólnego określania celów i sposobów przetwarzania danych przez Współadministratorów oraz wykonywania zadań, o których mowa w pkt 2) – 4) powyżej.

Zakres danych objętych Porozumieniem

 1. Strony ustalają, że przedmiotowe Porozumienie dotyczy danych osobowych wszelkich kategorii osób, których dane są przetwarzane, jak również mogą w przyszłości być przetwarzane przez Współadministatorów będących Stronami niniejszego Porozumienia, bez względu na kategorię danych, które są przetwarzane.
 2. Do danych osobowych objętym niniejszym Porozumieniem należą dane osobowe przetwarzane obecnie przez Współadministratorów i znajdujące się w ich posiadaniu, jak również dane zbierane i dalej przetwarzane w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia przez którąkolwiek ze Stron, tj. w szczególności dane ich: pracowników, kandydatów do pracy, dostawców (w tym dostawców trzody chlewnej i dostawców drobiu), producentów, współpracowników, kontrahentów, pośredników oraz agentów.

§2

[Wspólne określenie celów i sposób przetwarzania danych osobowych]

Określenie celów przetwarzania danych osobowych

 1. Strony zgodnie ustalają, że przetwarzanie danych osobowych, jakie znajdują się bądź mogą w przyszłości znaleźć się w ich posiadaniu, w zależności od kategorii tych danych oraz kategorii osób, których dane dotyczą, będzie następowało m. in. w celu:
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na danym Współadministratorze,
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności w celu promowania Stron, jako części Grupy Smithfield Polska i należących do niej marek (cele marketingowe i promocyjne),
  • realizacji, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, również innych celów wyznaczonych zgodnie przez Strony.
 2. Strony zgodnie wskazują, że w związku z dynamicznym rozwojem spółek z Grupy Smithfield Polska, nieustannymi zmianami, jakie mają miejsce w ramach całej Grupy Smithfield Polska, wyczerpująca lista celów, dla których Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe, kategorie przetwarzanych danych, kategorie osób, których dane są przetwarzane, jak również okres ich przetwarzania, będą wskazane w Rejestrze czynności przetwarzania w rozumieniu art. 30 RODO, prowadzonych z osobna przez każdego ze Współadministratorów.

§3

Powołanie Inspektora Ochrony Danych

 1. Zgodnym zamiarem Stron przedmiotowego Porozumienia jest nie tylko wspólne określanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, ale również wykonanie zadań spoczywających na Stronach, jako Współadministratorach, zgodnie z RODO.
 2. Celem ustalenia jednolitych sposobów przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów dla wykonywania zadań wynikających z RODO, Strony zgodnie postanawiają, iż niniejszym:
  • powołują wspólnie dla wszystkich Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w art. 37 – 39 RODO zgodnie z treścią oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 (zwanego dalej „Inspektorem”),
  • tworzą Biuro Inspektora Ochrony Danych, w ramach którego działał będzie Inspektor, zlokalizowane w ramach struktury organizacyjnej Smithfield Polska (zwane dalej „Biurem ODO”),
  • […].

[…].

§4

[Podział zadań oraz zasady odpowiedzialności poszczególnych Współadministratorów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z RODO]

[…].

Zadania i obowiązki Współadministratorów względem osób, których dane dotyczą

 1. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do samodzielnego wypełniania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 13 i 14 RODO w zakresie, w jakim zbiera bądź pozyskuje poszczególne kategorie danych osobowych, bez względu na cel oraz sposób ich dalszego przetwarzania. Współadministratorzy zobowiązani są do stosowania klauzul informacyjnych według aktualnych wzorów takich klauzul opracowywanych przez Biuro ODO.
 2. Współadministratorzy ustalają, że w związku ze stosowaniem przez Strony jednolitych zasad informowania osób, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach, zobligowani są do umieszczenia na swoich stronach internetowych aktualnych informacji dotyczących polityki ochrony danych osobowych opracowanych przez Biuro ODO, a obowiązujących wszystkich Współadministratorów.
 3. W ramach obowiązków informacyjnych wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu, każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są zbierane o zawarciu pomiędzy Współadministratorami niniejszego Porozumienia, jak również o zasadniczej treści uzgodnień z niego wynikających – na zasadach wskazanych w § 6 Porozumienia.
 4. […].
 5. W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, każdy ze Współadministatorów zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, z jednoczesnym poinformowaniem jej o możliwości kierowania wszelkich zapytań dotyczących zaistniałej sytuacji do Biuro ODO. Strony zobowiązane są ponadto do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Biura ODO, jak również do pełnej współpracy z Biurem ODO i Inspektorem oraz stosowania się do jego dalszych instrukcji i zaleceń.

Zadania i obowiązki Współadministratorów względem organów nadzoru

 1. Strony postanawiają, że Inspektor Ochrony Danych działający w ramach Biura Ochrony Danych, stanowił będzie punkt kontaktowy dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa art. 39 ust. 1 lit. e) RODO we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych, zgodnie z zawartym Porozumieniem.
 2. W związku z powołaniem Inspektora, Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

[Określenie punktu kontaktowego]

Strony wspólnie ustalają, że Inspektor Ochrony Danych działający w ramach Biura Ochrony Danych, stanowił będzie punkt kontaktowy, o którym mowa art. 26 ust. 1 in fine RODO dla osób, których dane są przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów.

[…].

§8

[Postanowienia końcowe]

 1. Przedmiotowe Porozumienie obowiązuje począwszy od dnia 01 czerwca 2020 r.
 2. […].

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2