Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Informujemy, iż obiekty i teren należący do Grupy Smithfield Polska jest monitorowany.

W związku z powyższym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalanego na kamerach monitoringu.

Wobec tego, niniejszym przedstawiamy klauzulę informacyjną

 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. [Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00–613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.
 1. [Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 2. [Cel i uzasadniony interes] Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach. Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Współadministratorów, tj. w celu bezpieczeństwa produkcji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obiektach Współadministratorów oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Współadministratorów działalności gospodarczej.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 4. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
 5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratorów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wejście na teren obiektu należącego do Współadministratorów.
 8. [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy Pan/Pani skontaktuje się z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą wiadomości e-mail, Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do Pana/Pani służbowych danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2