Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Drogi Zleceniobiorco,

Zleceniodawca zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Chcemy, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce.

Dlatego też informujemy Cię o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci z tego tytułu prawach.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy.

[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@smithfield.pl, inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.

[Inspektor] Współadministratorzy, w celu ciągłego monitorowania prawidłowości przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na powyższe adresy. 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Zleceniobiorcy wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

I. Dane osobowe Zleceniobiorcy są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości.

 1. [Szczegółowy cel] Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Współadministratorów przepisami prawa, w związku z:
  1. wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zlecenia, w tym obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, poprzez:
   1. przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy w celu rozliczeń finansowych (m.in. wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wraz z potrąceniami);
   2. przetwarzanie danych Zleceniobiorcy dla świadczeń z ubezpieczeń społecznych (m.in. rejestracja uprawnionego w ZUS, realizacja uprawnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych);
  2. zapewnieniem wypełnienia obowiązku wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (np. kontrola trzeźwości zleceniobiorcy);
  3. rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT);
  4. wypełnianiem obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole ZUS, kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych);
  5. wypełnianiem obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową.
 2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zleceniobiorcę danych w celu wykonywania nałożonych na Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy (m.in. podmioty szkolące, świadczące usług księgowe).
 3. [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres związania umową zlecenia (chyba, że przepisy prawa stanowią odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. [Prawa] Zleceniobiorcy, w stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Zleceniobiorcy zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
 7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO.

II. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach wynikających z umowy zlecenia (np. podpisywanie faktur, raportów, umów, protokołów, kontakt z klientem krajowym oraz zagranicznym) 

 1. [Odbiorcy] Odbiorcami danych przetwarzanych w celu wykonywania umowy
  zlecenia są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, kontrahenci krajowi i zagraniczni Współadministratorów, podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy, podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz ich następcy prawni.
 2. [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy Zleceniobiorca wykorzystuje w swojej bieżącej pracy służbowy adres e-mail, dane osobowe takiego Zleceniobiorca są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych Zleceniobiorcy znajdujących się w książce adresowej w Microsoft Outlook; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień.
  Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 3. [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi u Współadministratorów wytycznymi archiwizacji dla poszczególnych kategorii dokumentów zawierających dane osobowe Zleceniobiorcy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. [Prawa] Zleceniobiorcy, w stosunku do danych przetwarzanych w wykonaniu umowy zlecenia przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Zleceniobiorcy zebrane w celu wykonania umowy zlecenia nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonywania umowy zlecenia.
 7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

III. Dane osobowe Zleceniobiorcy są wykorzystywane w uzasadnionych prawnie interesach Zleceniodawcy, tj. m.in. w celu ochrony mienia Zleceniodawcy, wykonywania analiz i opracowań korporacyjnych

 1. [Szczegółowy cel] Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Współadministratorów, tj.:
  1. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności, w których uczestniczy Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem umowy zlecenia (np. korespondencja, obsługa portalu korporacyjnego, dokumentacja procesów);
  2. dla realizacji polityki korporacyjnej spółek Grupy Smithfield Polska, do której należą Współadministratorzy oraz przygotowywania raportów i opracowania analiz;
  3. dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Współadministratorów na szkodę;
  4. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zleceniobiorcę danych przetwarzanych w uzasadnionych celach Współadministratorów są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorców, jak również podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami i ich następcy prawni.
 3. [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy Zleceniobiorca wykorzystuje w swojej bieżącej pracy służbowy adres e-mail, dane osobowe takiego Zleceniobiorca są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych Zleceniobiorcy znajdujących się w książce adresowej w Microsoft Outlook; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień.
  Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 4. [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Zleceniobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. [Prawa] Zleceniobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zlecenia, a brak ich podania uniemożliwia należyte wykonywanie całości obowiązków wynikających z tej umowy.
 8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

W przypadku udzielenia przez Ciebie również zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, za każdym razem zostanie odrębnie wypełniony przez Zleceniodawcę obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4