Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Podmiocie zgłaszający reklamacje dotyczące produktów Spółek Grupy Smithfield Polska,

Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego produktów Spółek Grupy Smithfield Polska udostępnił/a Pani/Pan nam swoje dane osobowe, dlatego jesteśmy zobowiązani wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

Dlatego informujemy:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: InspektorOD@animex.pl oraz InspektorOD@agriplus.pl

[Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: InspektorOD@animex.pl lub InspektorOD@agriplus.pl

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Współadministratorów, tj.  w celu realizacji zgłoszenia i zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta oraz odpowiedniej jakości żywności oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez spółki Grupy Smithfield Polska działalności gospodarczej.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratorów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny realizacji zgłoszenia.

[Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy Pan/Pani skontaktuje się z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą wiadomości e-mail, Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do Pana/Pani służbowych danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2