Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Szanowny Panie/Pani (dotyczy Oferentów towarów i usług),

Jeśli składałeś nam ofertę sprzedaży towarów lub świadczenia usług albo zwróciliśmy się do Ciebie z prośbą o złożenie oferty w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług – przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz danych zawartych w złożonych ofertach.

Jeśli to my zwróciliśmy się do Ciebie z prośbą o złożenie oferty w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, każdorazowo poinformujemy Cię na podstawie art. 14 RODO o źródle pochodzenia danych, w tym czy dane te nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

W związku z powyższym chcemy żebyś wiedział i był świadomy jak przetwarzane są Twoje dane osobowe, dlatego informujemy:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.

[Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach Współadministratorów, tj.  w celu zapewnienia korzystania z usług i/lub zakupu towarów w najlepszych dostępnych cenach oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez spółki Grupy Smithfield Polska działalności gospodarczej.

 1. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 2. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania, w tym w celu wypełnienia obowiązującej u Współadministratorów polityki zakupowej lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
 3. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratorów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie zakupu oferowanej usługi lub towaru.
 6. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy skontaktujesz się z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą wiadomości e-mail, Twoje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Uwaga!

Ponadto może się zdarzyć, że ze względu na łączące Cię ze Współadministratorami stosunki prawne i/lub faktyczne możemy mieć szerszy zakres Twoich danych osobowych, dlatego zapoznaj się również, w zależności od swojego statusu, z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi w tym zakresie.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2 3 4