Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Odbiorco korespondencji kierowanej z domeny animex.pl oraz agriplus.pl,

Grupa Smithfield Polska pragnie zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych osób, których dane przetwarza. Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek wiadomość z adresu @animex.pl lub @agriplus.pl – Twoje dane osobowe (czyli adres poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji) są przetwarzane przez spółki Grupy Smithfield Polska.

Ponieważ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”, nakłada na nas obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, dlatego chcemy żebyś wiedział i był świadomy jakie dane oraz w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ochroną Twoich danych osobowych. W związku z tym, uważnie zapoznaj się z poniższą klauzulą, a w razie wątpliwości, skorzystaj z przysługujących Ci praw.

 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej z domeny animex.pl lub agriplus.pl są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został  opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. [Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.
 3. [Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.
 4. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe, w tym m.in. adres poczty elektronicznej, są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Współadministratorów. Bez wykorzystania tego kanału komunikacji działalność Współadministratorów nie mogłaby sprostać rozwojowi technologicznemu, a kontakt z Tobą mógłby okazać się znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy.
 5. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, m.in. dostawcy usług chmurowych, jak również podmioty powiązane kapitałowo
  ze Współadministratorami i ich następcy prawni oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 6. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratorów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez Współadministratorów.
 10. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] W związku z kontaktem mailowym na adres z domeny animex.pl lub agriplus.pl, Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do Pana/Pani służbowych danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 11. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi  art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

Mając na uwadze specyfikę poczty elektronicznej i jej szerokie zastosowanie, może się zdarzyć, że Twoje dane kontaktowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.
Wskazanie konkretnego podmiotu, który udostępnił nam Twoje dane nie jest jednak możliwe w przedmiotowej klauzuli – mającej charakter generalny dla wszystkich odbiorców korespondencji z domeny animex.pl i agriplus.pl.

Ponadto, możesz być jednym z odbiorców poczty elektronicznej z domeny animex.pl oraz agriplus.pl, o którym, ze względu na łączące Cię ze Współadministratorami stosunki prawne i faktyczne, możemy posiadać i przetwarzać zgodnie z prawem szerszy zakres danych osobowych niż wynikające tylko z komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego w celu pozyskania kompleksowej informacji o przetwarzanych danych osobowych prosimy o zapoznanie się również, w zależności od swojego statusu (przynależności do określonej kategorii osób z punktu widzenia przetwarzanych danych osobowych), z odpowiednimi szczegółowymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi Ciebie zamieszczonymi na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”)

Jeśli nie znajdujesz klauzuli informacyjnej właściwej dla siebie, masz wątpliwości
w związku z jej treścią, bądź potrzebujesz informacji szczegółowej o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektorod@animex.pl lub inspektorod@agriplus.pl.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2