Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Szanowni Odwiedzający nasze zakłady,

Jeśli odwiedziłeś nasze zakłady produkcyjne możemy być w posiadaniu Twoich danych osobowych, w szczególności, gdy zostałeś dopuszczony do wejścia na teren zakładu produkcyjnego i/lub oświadczyłeś o braku przeciwskazań zdrowotnych w tym zakresie.

Tym samym mogliśmy zgromadzić Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, oznaczenie pracodawcy, wizerunek z kamer CCTV, informacja ogólna o stanie zdrowia (jeśli złożyłeś nam w tym zakresie odrębne oświadczenie). Celem wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, przekazujemy na Twoje ręce te podstawowe informacje o wykorzystywaniu uzyskanych danych osobowych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.

[Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl; inspektorod@agriplus.pl.

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

I. Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Współadministratorów, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obiektach i w zakładach produkcyjnych Współadministratorów oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez spółki Grupy Smithfield Polska działalności gospodarczej

 1. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. agencje ochrony osób i mienia), podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 2. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku dochodzenia roszczeń, okres ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu do dnia ostatecznego zakończenia sporu. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.
 3. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratorów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wejście na teren obiektu należącego do Współadministratorów.
 6. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy skontaktujesz się z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą wiadomości e-mail, Twoje dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl, inspektorod@agriplus.pl.
 7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

II. W przypadku, gdy zostałeś dopuszczony do wejścia na teren zakładu produkcyjnego i oświadczyłeś o braku przeciwskazań zdrowotnych w tym zakresie (tj. o ogólnym stanie zdrowia), Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków w zakresie bezpieczeństwa żywności.

 1. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. lekarze weterynarii, Urzędy Skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania), podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 2. [Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 3. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa, tj. m.in. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 6. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Uwaga!

Ponadto może się zdarzyć, że ze względu na łączące Cię ze Współadministratorami stosunki prawne i/lub faktyczne możemy mieć szerszy zakres Twoich danych osobowych, dlatego zapoznaj się również, w zależności od swojego statusu z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi w tym zakresie.

Napisz do nas

Masz pytania? Chcesz przesłać opinię?
Skontaktuj sie z nami
Wróć na górę
0 1 2