Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Zakładu Produkcyjnego ANIMEX w Starachowicach – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej

W dniu 31.03.2021 r. Animex Foods Sp. z o. o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Zakładu Produkcyjnego ANIMEX w  Starachowicach – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6  Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w  oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę elektrociepłowni przez Animex Foods Sp. z o. o. Oddział w Starachowicach.

Główne korzyści z realizacji projektu to:

  • zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni),
  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
  • zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej,
  • zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych,
  • zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie koszt inwestycji to 37 053 774,60 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 18 810 409,00 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 9 617 044,38 PLN.

Animex Foods Sp. z o.o., zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0132/19-00 z dnia 31.03.2021 r., informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

Rzecznik Prasowy Animex Foods
Dyrektor ds. Public i Government Relations
Łukasz Dominiak

Materiały do pobrania