Ochrona środowiska

W zgodzie z naturą

Polityka Środowiskowa Animex Foods Sp. z o.o. sp. k.

 

Polityka środowiskowa to wspólna polityka zakładów Animex Foods  stosowana w celu doskonalenia działalności produkcyjnej związanej z produkcją i przetwórstwem mięsa, produkcją pierza oraz chowem i wylęgiem drobiu przy jednoczesnej i ciągłej poprawie ochrony środowiska.

Mając pełną świadomość, że każda nasza działalność przemysłowa w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko naturalne, dążymy do ograniczenia tego oddziaływania. Uznajemy to za ważny element strategii funkcjonowania i rozwoju naszych zakładów, zapewniając ochronę środowiska oraz kierując się w podejmowanych działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju.

Demonstrujemy swoją odpowiedzialność poprzez minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne, spełnianie wymagań prawnych i korporacyjnych oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

Nasze zobowiązania realizujemy poprzez:

 • Optymalizację ilości odpadów powstających w wyniku prowadzonych przez nas procesów oraz doskonalenie prowadzenia gospodarki odpadami,
 • Zmniejszanie ilości wykorzystywanych zasobów naturalnych na jednostkę produkcji,
 • Nadzorowanie procesów związanych z wytwarzaniem i podczyszczaniem ścieków,
 • Ograniczanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii instalacji chłodniczych w zakładach mięsnych, w trakcie których może nastąpić niekontrolowana emisja zanieczyszczeń do środowiska,
 • Nadzorowanie w zakresie zgodnym z naszym systemem zarządzania środowiskowego firm zewnętrznych świadczących usługi, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na środowisko,

Wszyscy pracownicy zakładów Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. wspierają i aktywnie uczestniczą w procesie wdrażania Polityki środowiskowej, a swoją postawą i działaniami zapewniają jej realizację.

Fakty i  niektóre nasze działania:

 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 wdrożony we wszystkich zakładach od 2012 roku
 • WWMD – World Water Monitoring Day, Światowy Dzień Monitoringu Wody, organizowany corocznie we wszystkich zakładach od 2005 roku
 • Clean-Up – Światowy Dzień Sprzątania Świata – organizowany corocznie od 2010 roku we wszystkich zakładach.

Animex bierze udział w konkursach na innowacyjne projekty pozwalające zmniejszyć negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne, ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczyć zużycie energii, wody, surowców i paliw oraz optymalizować gospodarkę odpadami.
Działania te znajdują liczne uznanie. Zobacz więcej.

Jako organizacja dążymy do ograniczenia zużycia wody i energii elektrycznej, emisji gazów cieplarnianych oraz produkcji odpadów trafiających na składowisko w stosunku do wielkości produkcji. Nasze cele to:

 • Ograniczenie zużycia wody o 10 % do 2020 r. w stosunku do 2014 r.
 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 5 % do 2020 r. w stosunku do 2014 r.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 5 % do 2020 r. w stosunku do 2014 r.
 • Ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko o 10 % do 2020 r. w stosunku do 2014 r.