Dobrostan zwierząt

Dyrektywa 2001/88/WE drogowskazem

Właściwe traktowanie zwierząt należy do naszych podstawowych priorytetów. Odpowiednie traktowanie to dbanie o zdrowie zwierząt poprzez zapewnienie właściwych warunków odżywiania w czasie chowu jak i transportu do zakładów. Dobre traktowanie zwierząt prowadzi do wyższej wartości pozyskanego mięsa, a tym samym i lepszej jakości produktu końcowego.

We wszystkich zakładach Animex Foods posiadamy system zarządzania dobrostanem, na bazie Dyrektywy UE w tym 2001/88/WE. Wszyscy dostawcy żywca dla Animex Foods są zobowiązani do jej przestrzegania.

W każdym zakładzie zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za dobrostan zwierząt, raportująca bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego zakładem. Osoba ta nadzoruje i monitoruje oraz dokumentuje w codziennych raportach wszelkie aspekty związane z dobrostanem.

Wszyscy przewoźnicy – dostawcy zwierząt do zakładów Animex Foods muszą mieć stosowne szkolenia oraz licencje potwierdzone przez Inspekcję Weterynaryjną.