sie

W związku z pojawieniem się w ostatnim czasie w Internecie nieprawdziwych informacji dotyczących zawartości azotanów w różnych produktach żywnościowych, w tym w wyrobach mięsnych, oświadczamy, że zarówno nasz sztandarowy produkt parówki Berlinki, jak i wszystkie pozostałe nasze produkty, są wytwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa żywności. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne pracują pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a także legitymują się certyfikatami w zakresie międzynarodowych standardów produkcji żywności, przyznanymi przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ponadto skład i oznakowanie produktów są sprawdzane przez Inspekcję Jakości Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Inspekcję Handlową, zgodnie z przepisami regulującymi zasady urzędowych kontroli żywności.

Nasze produkty są regularnie poddawane wielokierunkowym analizom w niezależnych akredytowanych laboratoriach w celu ciągłego monitorowania ich jakości i bezpieczeństwa. Mamy dzięki temu potwierdzenie, że zawartość azotanu(III) sodu (azotynu sodu) w oferowanych przez nas wędlinach jest znacznie niższa od poziomu dozwolonego prawnie. Ilość dodawanej soli peklującej jest przez nas precyzyjnie odmierzana za pomocą kalibrowanych i nadzorowanych urządzeń ważących, a proces dozowania składników każdej partii produkcyjnej jest dokumentowany.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno urządzenie prezentowane w internetowych materiałach, jak i sposób jego wykorzystania, nie odpowiadają standardowi przeprowadzania analiz w laboratoriach akredytowanych, a w szczególności metodyce badawczej przeznaczonej do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w środkach spożywczych.

Należy zauważyć, że urządzenie, którym prowadzone są „testy” m. in. parówek, zgodnie z instrukcją producenta, nie powinno być używane do badania produktów przetworzonych. W zakresie zaś „testów” mięsa świeżego, urządzenie najprawdopodobniej zlicza oprócz azotynów, także inne związki mineralne. Producent urządzenia sam zaznacza w instrukcji, że wzrost przewodności elektrycznej – stanowiący wynik pomiaru – może być spowodowany nie tylko obecnością jonów azotanowych, ale także jonów innych soli, także tych naturalnie występujących w produkcie. Ponadto producent sam wskazuje na możliwy błąd pomiaru urządzenia. Wyników uzyskanych poprzez zastosowanie tego typu urządzenia w żaden sposób nie możemy uznać za wiarygodne. Jedynym sposobem rzetelnego określenia poziomu azotynów i azotanów w mięsie i wyrobach mięsnych jest badanie laboratoryjne w akredytowanej jednostce. Tego typu badaniom stale poddawane są nasze produkty, a przeprowadzane testy jednoznacznie wskazują, że wszystkie produkty firmy Animex, w tym parówki, są bezpieczne dla konsumentów.

Przeprowadzone 14 sierpnia 2019 w niezależnym państwowym laboratorium urzędowej kontroli zywnosci badanie parówek marki Berlinki Classic z tej samej partii co parówki „testowane” za pomocą urządzenia prezentowanego w krążącym w Internecie filmie jasno pokazują, że produkty Animex Foods. są bezpieczne i spełniają wszelkie wymagane przez prawo normy. Według powyższego badania zawartość azotanów w badanym produkcie wynosiła 12,8 mg/kg a zawartość azotynu: 14 mg/kg – czyli wielokrotnie mniej niż dopuszczalny poziom, co jasno dowodzi nierzetelności rozpowszechnianych w Internecie informacji.

Informujemy, że w trosce o zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa żywności oraz w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu szkodzących, niepopartych rzetelnymi argumentami opinii na temat jakości produktów mięsnych, podjęliśmy stosowne kroki prawne w tej sprawie.

Więcej informacji udziela:

Andrzej Pawelczak – Rzecznik Prasowy Animex Foods

e mail: andrzej.pawelczak@animex.pl