W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Animex K4 Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych dalej:  Administrator, jest Animex K4 Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, KRS 0000203925

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zawsze dbamy o to, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywało bez istnienia odpowiedniej podstawy prawnej. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji poszczególnych procesów biznesowych. Wdrożyliśmy procedury mające na celu przeciwdziałanie zbieraniu danych nadmiarowych. W sposób bieżący weryfikujemy posiadane przez siebie zbiory, celem usunięcia danych już zbędnych.

Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone przez przypadkowym wyciekiem Twoich danych na zewnętrz, jak również przez atakami  hackerskimi. Podejmowane są nieustannie działania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia ich ochrony przed wszelkimi istniejącymi, jak i przyszłymi zagrożeniami. Korzystamy z najnowszych technologii w zakresie ochrony wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych.

Staramy się również w sposób jasny i zrozumiały informować o przysługujących Ci prawach oraz wypełniać pozostałe obowiązki informacyjne jakie spoczywają na nas, jako administratorach danych osobowych. Bezpieczeństwo Twoich danych, jest dla nas sprawą priorytetową.

Administrator wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl.

Celem realizacji przysługujących Ci  praw możesz skontaktować się z Administratorem  za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając żądanie na adres: inspektorod@animex.pl.